LAF informacje

Słownik

LAF korzysta z czterech podstawowych koncepcji, które w zależności od kontekstu w świecie IT mają wiele znaczeń. Są to:

  • Capabilities – wyrażenie lub definicja zdolności aplikacji do spełnienia podstawowych funkcji organizacji. Najczęściej jest to główna funkcjonalność aplikacji lub komponentu. 
  • Aplikacja (Application) – dowolny program lub grupa programów zaprojektowana dla użytkownika końcowego.
  • Komponent (Component) – program lub grupa programów, które mają implementację jednej lub więcej capabilities. Najczęściej spotykanymi komponentami są aplikacje, ale ta definicja obejmuje również usługi chmurowe, usługi integracyjne, mikrousługi i inne.
  • Wymaganie (Requirements) – oczekiwanie co do , jakie biznes definiuje wobec aplikacji i komponentów. 

Pomimo że komponent to definicja szersza, w poniższym opracowaniu definicje aplikacji i komponentu traktowane są zamiennie, ponieważ podlegają wszystkim i tym samym praktykom architektonicznym. Wykorzystanie słowa „aplikacja” ułatwia odbiór tego opracowania.

Wstęp

Tempo, częstotliwość i zakres zmian w otaczającym nas świecie wymuszają zmianę podejścia do zarządzania zmianą. Ponieważ zarządzanie zmianą stało się nową normą, a nie sytuacją nadzwyczajną, oznacza to, że tylko ciągła transformacja firmy pozwoli na jej przetrwanie w obecnych czasach. 

Lean Architecture Framework jest zbiorem dobrych praktyk, dzięki którym w sposób spójny i szybki środowisko IT będzie odpowiadać na zmieniający się sytuację biznesową. Robi to poprzez odpowiednie umieszczenie architekta w cyklu wytwarzania oprogramowania. Architekt uzbrojony we właściwą wiedzę potrafi szybko podejmować dobre decyzje.

LAF nie tylko wpisuje się w realizację ciągłej transformacji: on ją także aktywnie wspiera. LAF robi to poprzez ciągłe zmiany w celach architekturalnych i procesie ciągłego dążenia do ich osiągnięcia.

LAF wspiera zaangażowanie wszystkich architektów oraz biznesu, budując porozumienie między nimi dążąc do zbudowania między nimi trwałej, zdrowej relacji. Dzięki temu pozwala na rozwój osobisty architektów pracujących w organizacji, co z kolei ma bezpośredni wpływ na podejmowanie dobrych decyzji dotyczących środowiska IT.

Innowacyjność jest sednem LAF. W pracy dzień po dniu architect ma możliwość proponowania nowych rozwiązań podczas bezpośredniej współpracy z biznesem. LAF wspiera rozpowszechnianie i realizację pomysłów biznesowych w całej organizacji.

LAF charakteryzuje się takimi cechami:

Simple (Prosty)LAF jest łatwy do zrozumienia i krótki.
Pragmatic (Pragmatyczny)LAF koncentruje się tylko na działaniach, które przynoszą wartość i na niczym więcej.
Adaptable (Adaptowalny)LAF daje się łatwo przystosować do specyfiki i potrzeb organizacji.
Complete (Kompletny)LAF służy do zarządzania wszystkimi aspektami złożonego środowiska architektury IT, jest to pełnowartościowe rozwiązanie, które zawiera sprawdzone wytyczne.
Enables Architectural Agility(Wspierający Zwinność w Zakresie Architektury) LAF wspiera ciągła adapatację ze względu na sytuację organizacji oraz umożliwia dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Dlaczego dobra architektura jest potrzebna

Każde przedsiębiorstwo aby być elastyczne, otwarte na zmiany, a przy tym efektywne kosztowo, nie w pojedynczych obszarach biznesowych, ale jako cała organizacja, musi zarządzać architekturą IT, a w szczególności środowiskiem aplikacyjnym jako istotną jej częścią.

LAF odpowiada na te potrzeby zapewniając pełne wytyczne dla organizacji, definiując role,  procesy i artefakty.

Głównym celem wdrażania LAF w organizacjach jest wspieranie Continuous Transformation poprzez:

  • kontrolowanie złożoności środowiska aplikacji IT zapobiegając jego niekontrolowanemu rozrostowi i powielaniu funkcjonalności aplikacji w organizacji;
  • wyznaczenie  architektonicznej ścieżki   umożliwiającej rozwój biznesowy i technologiczny organizacji;
  • utrzymanie aktualności stosu aplikacyjnego zapobiegające degradacji technicznej, a w konsekwencji także bankructwu technologicznemu;
  • osadzanie celów długoterminowych i misji organizacji w procesie dostarczania oprogramowania zapewniające lepsze zrozumienie ich w całej organizacji i prowadzące w ten sposób do ich realizacji;
  • wspieranie elastyczności organizacji w zakresie adaptacji zmian biznesowych jako odpowiedzi na wymagania rynku i konkurencję;
  • utrzymanie kosztów na optymalnym poziomie.

LAF uznaje, że dzisiejsze organizacje znajdują się pod ciągłą presją wymagających rynków i ich konkurentów, dlatego muszą być w ciągłej transformacji. Stoi to w opozycji do dużego projektu transformacyjnego, który ledwo nadąża za zmieniającym się rynkiem. Dzięki odpowiednio zarządzanej architekturze IT optymalne pod względem kosztów, spójne środowisko jest gotowe do dalszego wzrostu i zmian, umożliwiając rozwój biznesu.

Każda organizacja ma własny proces dostarczania oprogramowania SDLC oparty na zwinnym podejściu, takim jak Scrum, XP, Less, SAFe itp. lub bardziej tradycyjnym, takim jak waterfall. Wszystkie potrzebują ram architektonicznych aby zachować spójność i gotowość do rozwoju.