Metrics

Podczas gdy prawdziwa transformacja w kierunku architektury referencyjnej odbywa się w modelu przyrostowym przez „Solution Vision”, potrzebne są mierniki, które zapewnią, że organizacja pozostanie na właściwej drodze. Proponowane wskaźniki są dobrą bazą do monitorowania tego postępu oraz doskonałym źródłem do retrospekcji dla organizacji i architektów. Zazwyczaj dane te są zbierane co kwartał; czas ten może być dostosowywany w zależności od potrzeb organizacji. 

Monitoring wskaźników architektonicznych umożliwi nam:

  • Uzyskanie informacji czy organizacja naprawdę się zmienia w warstwie architektonicznej
  • Uzyskanie wiedzy jak decyzje biznesowe wpływają na architekturę
  • Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących kompromisów między szybkością, wartością biznesową i zmianami architektury

Każdy z proponowanych wskaźników powinien mieć ustalony poziom bazowy i oczekiwany w celu lepszego monitorowania postępu, a każde naruszenie ustalonego poziomu bazowego lub oczekiwanego powinno prowadzić do otwartej dyskusji, retrospekcji i dostosowań.

Reference Implementation Metric (RIM) – każdy projekt implementacji (SV) powinien być dostosowany i zgodny ze standardami oraz oceną w CPD i zmierzać w kierunku spełnienia AR, ale w niektórych przypadkach nie można tego osiągnąć ze względu na krytyczne czasowo projekty, regulacje prawne itp. Dlatego każdy SV powinien zawierać atrybuty określające jego całkowitą zgodność z architekturą referencyjną. Zwykle ten atrybut może przyjąć jedną z trzech wartości:

  • „Zgodny” – oznacza, że ​​projekt implementacji jest w pełni kompatybilny z architekturą referencyjną, a jego implementacja będzie stopniowo przekształcać krajobraz aplikacji do pożądanego stanu, zaprojektowanego w architekturze referencyjnej, szczególnie pod względem używanych komponentów, ich możliwości i interakcji między nimi.
  • „Neutralny” – jego wdrożenie nie wpływa na krajobraz aplikacji, szczególnie pod względem standardów, używanych komponentów, interakcji między nimi i ich możliwości. Zwykle jest to niewielka zmiana lub zmiana UX.
  • „Niezgodny” – występuje wtedy, gdy projekt implementacji nie może spełnić wymogu zgodności z architekturą referencyjną. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie wtedy, gdy niektóre starsze komponenty są używane i aktualizowane, jest wykorzystywana niechciana technologia, dodane są nowe komponenty lub dodatkowe interakcje, albo stwierdzono jakiekolwiek inne naruszenia architektury referencyjnej.

Tak może wyglądać wzór na obliczenie wskaźnika:

CV= Liczba Solution Vision zgodnych z architektura ref i standardami

AV= Liczba wszystkich Solution Vision

RIM jest jednym z kluczowych wskaźników używanych do śledzenia kierunków zmian, określanym jako procent każdej wartości atrybutu w określonym czasie, np. raz na kwartał. Z poniższego wykresu można odczytać trend opracowanych zmian. Na tej podstawie organizacja może dostosować tempo transformacji inwestując więcej czasu i środków w „zgodne” projekty wdrożeniowe.

Points scored

Przykład raportowania stanu metryki RIM

Application Reference Metric (ARM) – to wskaźnik aplikacji używanych w bieżącym środowisku aplikacyjnym organizacji do aplikacji w CPD o statusie „Inwestycja” i „Tolerancja”. 

Dzięki zastosowaniu tej metryki jesteśmy w stanie sprawdzić jakość komponentu w naszym portfolio. Możemy sprawdzić, czy powstają aplikacje warte inwestycji, a te słabe biznesowo i technologicznie są eliminowane.

AP =Liczba wszystkich komponentów w CPD

IA = Liczba komponentów w CPD w statusie Inwestycja i Tolerancja

Na przykład, jeśli wszystkich aplikacji jest w środowisku 100, a tych o statusie „Inwestycja” i „Tolerancja” 50, to wskaźnik ARM wynosi 2. W dłuższej perspektywie wskaźnik ten powinien dążyć do wartości 1.

Przykład raportowania stanu metryki ARM

Implemented Capabilities Redundancy Metric (ICRM) – jest to miara nadmiarowości zaimplementowanych capabilities. Miarą jest liczba wystąpień capabilities w istniejących aplikacjach w stosunku do docelowej liczby capabilities.

Ta miara służy do monitorowania czy funkcje nie są budowane nadmiarowo powyżej oczekiwanego poziomu. Wartość docelowa nie zawsze powinna wynosić jeden. Czasami warto mieć kilka instancji capabilities.

EC= Liczba instancji wszystkich capabilities

TC= Oczekiwana liczba instancji capabilities we wdrożonych aplikacjach

 Przykładowo, jeśli w naszym uproszczonym środowisku jest zaimplementowanych 6 capabilities „send SMS to Customer”, a powinny być tylko 2, to współczynnik ICRM dla takiego teoretycznego środowiska wynosi 3. Wartość współczynnika powinna dążyć do 1. 

Przykład raportowania stanu metryki ICRM

Capability Reference Metric (CRM) – jest to stosunek capabilities wykorzystanych w bieżącym środowisku aplikacyjnym organizacji do tych zaproponowanych w architekturze referencyjnej (RA) organizacji. 

Ta miara służy do monitorowania, czy organizacja dąży do spodziewanego zbioru capabilities. Możemy regularnie sprawdzać, czy projekty / inicjatywy dodają nowe capability

UC= Liczba typów capabilities będących aktualnie w środowisku

TC= Liczba capabilities proponowane w architekturze referencyjnej organizacji (AR)

Przykładowo, jeśli w organizacji jest zaimplementowanych 46 capabilities, a w RA jest ich 100, to współczynnik CRM wynosi 0,46. Metryka powinna być mierzona w określonym interwale czasowym, np. raz na kwartał. W dłuższej perspektywie liczba posiadanych capabilities powinna dążyć do poziomu z architektury referencyjnej, a wskaźnik do poziomu 1.

Przykład raportowania stanu metryki CRM