COMPONENT PASSPORT DATABASE (CPD)

Kolejny bardzo istotny artefakt to baza danych zawierająca podstawowe informacje o komponentach, zebrane w trzech podstawowych kategoriach: biznesowej, technicznej i finansowej. Informacje te zbierane są w celu ustalenia, jaka powinna być przyszłość komponentu.

W perspektywie biznesowej aplikacja oceniana jest pod kątem znaczenia w procesach biznesowych. W kategorii technicznej oceniana jest jakość kodu, jakość procesów dostarczania i  zgodność technologii ze standardami. 

Perspektywa finansowa to ocena kosztów komponentu w zakresie licencji, infrastruktury, utrzymania i kosztów rozwoju. Im niższe koszty, tym komponent jest lepiej oceniany. Kontekst finansowy oceny powinien oprzeć się na uśrednionych wartościach występujących w organizacji. Przy obliczaniu oceny wynik może być oparty na przykład na 5-stopniowej skali, niekoniecznie  na rzeczywistych wartościach.

          Ostatecznie każda z aplikacji powinna trafić do jednej z czterech grup przeznaczenia:

  •  inwestycja – komponent oceniony technicznie bardzo dobrze i mający duże znaczenie biznesowe. Komponenty te przeznaczone są do rozwoju.
  •  migracja – komponent oceniony technicznie źle i mający duże znaczenie biznesowe. W komponentach tych niezbędne jest przeniesienie funkcjonalności do innych aplikacji.
  •  tolerowanie – komponent oceniony technicznie bardzo dobrze, ale mający małe znaczenie biznesowe. Komponenty te ze względu na niski koszt i dobry stan techniczny utrzymuje się w środowisku.
  •  eliminacja – komponenty w złym stanie technicznym, z funkcjonalnościami, które są nieistotne lub pokryte przez inne aplikacje, powinny być przeznaczone do wygaszenia.

Diagram prezentujący sposób przydziału komponentów do portfeli. Wielkość punktu obrazuje perspektywę finansową każdego z komponentów (im większy punkt, tym aplikacja otrzymuje lepszy wynik)

Przydział do kategorii jest istotny w przypadku porównania, w której z dwóch aplikacji powinien nastąpić rozwój jeśli dwie aplikacje mają redundantne funkcjonalności.

Uzupełnianie bazy powinno być cykliczne.  Zaleca się, by jednym ze składników oceny była ocena użytkowników końcowych uzyskana poprzez ankiety oceniające zadowolenie z  pracy z daną aplikacją. Dobrą praktyką jest zastosowanie Net Promoter Score (NPS) w ich ocenie.

Ostateczna ocena krytycznych biznesowo aplikacji powinna być szczegółowo omówiona, uzgodniona i zaakceptowana przez stronę biznesową. Zespół techniczny powinien zadbać o regularną aktualizację  komponentów

Cechy techniczne komponentu powinny być na bieżąco uzupełniane przez zespół deweloperski.

Ocena powinna zawierać następujące kolejne kroki:

  • ocena techniczna aplikacji przez architekta,
  • ocena użytkownika aplikacji,
  • ocena finansowa, 
  • ocena biznesowa aplikacji przez właściciela biznesowego,
  • kategoryzacja aplikacji, 
  • komunikacja o zmianie przypisania aplikacji do kategorii, jeśli dotyczy

Repository->