Architectural Forum

Dla efektywnej realizacji architektury LAF wymaga doskonałej komunikacji pomiędzy wszystkimi architektami. Aby pozostać niezależni, muszą oni poznać wpływ swojej pracy na innych architektów i ich obszary, a także zrozumieć całościowy obraz przedsiębiorstwa, dlatego LAF wprowadza Forum Architektoniczne jako główną platformę komunikacji. Spotkanie to powinno odbywać się co najmniej raz w tygodniu i trwać od 2 do 4 godzin. Są to nieformalne spotkania dla architektów w celu przedstawienia dokonanych przez nich głównych odkryć, uzgodnienia używanego języka i kształtu repozytorium architektury, omówienia wyników architektury referencyjnej, uzgodnienia nowych komponentów i nowych capabilities wprowadzonych do organizacji. Architekci mają okazję do przedstawienia i omówienia swoich wątpliwości w odniesieniu do „projektów wdrożeniowych”. W trakcie spotkań należy omawiać wprowadzenie i zmodyfikowanie standardów stosowanych w organizacji oraz wszelkie inne ważne kwestie, które pojawią się w procesach realizacyjnych.

 Spotkanie to służy również jako sesja planowania zadań architektonicznych, takich jak utrzymanie repozytorium, przeprowadzenie oceny komponentów, zarządzanie obszarami objętymi architekturą referencyjną, odświeżenie standardów przedsiębiorstwa lub wprowadzenie nowych. 

Forum architektoniczne nie zostało stworzone w celu zaplanowania prac związanych z „projektowaniem implementacji”, ponieważ jest to zadaniem SDLC. To spotkanie prowadzi do lepszego zrozumienia całej organizacji przez poszczególnych architektów i ponownego wykorzystania komponentów, możliwości, usług oraz technologii.

Zespół

The Architects team (zespół architektów) ma płaską strukturę, składa się z ludzi z głęboką wiedzą technologiczną, a także z głębokim zrozumieniem kontekstu biznesowego, architekci powinni i mogą pełnić różne role związane z podziałem technologicznym i biznesowym. Jest to samoorganizujący się zespół, który optymalizuje swoją wydajność i zapewnia wysoki poziomu komunikacji, ponieważ jest on kluczowym czynnikiem sukcesu. Członkowie zespołu mają dużą autonomię i pełną odpowiedzialność za dostarczanie artefaktów LAF. Dzielą te same normy, zasady i standardy. 

Są wspierani przez Master Architect, jest to rola odpowiedzialny za zapewnienie, że zespół architektoniczny postępuje zgodnie z procesem i praktykami LAF. Wspiera współpracę między członkami zespołu, zapewniając otwarte środowisko do otwartej dyskusji, prowadząc do wymiany wiedzy i obaw, pomaga usuwać przeszkody i zapewniać odpowiednią jakość praktyk architektonicznych i repozytorium. Odgrywa specjalną rolę w sytuacjach trudnych, takich jak brak komunikacji w zespole lub niemożność znalezienia szybkiego kompromisu, jaki często jest potrzebny.Rola Master Architect jest analogiczna do roli Scrum Mastera

Master Architect zapewnia, że ​​organizacja przestrzega zasad LAF poprzez coaching i nauczanie na temat frameworku. Pomaga organizacji w odpowiednim umiejscowieniu zespołu architektów tak, aby ich produkty znalazły się w SDLC, a opracowane standardy były respektowane.

Master Architect powinien również zwrócić szczególną uwagę na współpracę z innymi jednostkami, w szczególności zespołami deweloperskimi i jednostkami biznesowymi, zapewniając, aby współpraca ta opierała się na wzajemnym szacunku, wspólnych celach i partnerstwie.

W dużych organizacjach, w których liczba architektów jest większa niż 8, dobrze jest wydzielić mniejsze zespoły skoncentrowane na jakimś obszarze biznesowym . Te zespoły mają własne spotkania architektoniczne i sesje doskonalenia. Każdy zespół powinien wybrać swoich przedstawicieli, w tym Mistrza Architekta, do udziału w spotkaniu poświęconym całej architekturze. Przy takim podziale warto wyznaczyć Lead Master Architect odpowiedzialnego za współpracę zespołów architektonicznych.

Wielkość zespołu architektonicznego zależy od wielkości organizacji, jej złożoności i dojrzałości procesu dostarczania oprogramowania. Celem jest osiągnięcie minimalnego składu, który zapewni płynną realizację procesu dostarczania oprogramowania.